PROJEKT BUDOWLANY DROGI ROWEROWEJ 14 KM TRASĄ NIECZYNNEJ LINII KOLEJOWEJ W GMINIE CHOCIANÓW OD MIEJSCOWOSCI CHOCIANÓW DO MIEJSCOWOSCI SZKLARY DOLNE

Gmina Chocianów:

  1. 329/1, 329/2, 350 Miasto Chocianów
  2. 1809,1593, 1620 obręb Chocianowice
  3. 75, 64, 241, 387, 451 obręb Trzebnice
  4. 533, 41/1 obręb Brunów
  5. 686, 643, 777 obręb Szklary Dolne

 

Gmina Chocianów, Powiat Polkowicki, woj. dolnośląskie.

Projektowane zagospodarowanie działki.

Zadanie obejmuje likwidację istniejacej linii kolejowej w zakresie podkładów i torów na odcinku CHOCIANÓW SZKLARY DOLNE gdzie znajduje się istniejąca nieczynna linia kolejowa. W zakresie inwestycji wykorzystuje się istniejący nasyp kolejowy do posadowienia drogi rowerowej.

Linia prowadzi przez obszar pól uprawnych i lasów, po płaskim terenie. Celem projektowanej inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego ruchu rowerzystów.

Tory kolejowe poprowadzone są na niewielkich nasypach ziemnych lub w wykopach- zagłębieniach terenu. Z obu stron torów znajdują się rowy odwadniające.

Zamierzenie uzgodniono z Konserwatorem Zabytków Delegatura w Legnicy.

Inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. Inwestycja nie powoduje ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.

Inwestycja nie narusza i nie pozbawia dostępu do drogi publicznej, nie narusza interesów osób trzecich i możliwości korzystania z mediów. Inwestycja nie ogranicza nasłonecznienia i nie pozbawia dostępu do światła dziennego, nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie: hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania oraz zanieczyszczenia wody oraz gleby. Odpady stałe w czasie budowy gromadzone w urządzeniach służących do odpadów komunalnych,i okresowo wywożone na komunalne wysypisko śmieci.

 

CHOCIANOW_DDR_2020_02_17-cz.3 CHOCIANOW_DDR_2020_02_18-cz.10 CHOCIANOW_DDR_2020_02_19-cz.20 CHOCIANOW_DDR_2020_05_08-cz.2

Bilans powierzchni

A: Powierzchnia działek  

Miasto Chocianów :

– działka nr 329/1 : 1,1907 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 329/2  : 1.3930 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 350 : 0,5963 ha klasa gruntu  Tk

obręb Chocianowice :

– działka nr 1809 : 2,52 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 1593 : 2,12 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 1620 : 2,29 ha klasa gruntu  Tk

obręb Trzebnice :

– działka nr 75 : 0,93 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 64 : 0,50 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 241 : 3,21ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 387 : 0,91 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 451 : 0,26 ha klasa gruntu  Tk

obręb Brunów :

– działka nr 533 : 0,44 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 41/1 : 4,29 ha klasa gruntu  Tk

obręb Szklary Dolne :

– działka nr 686 : 0,3181 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 643 : 5,2210 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 777 : 3,1556 ha klasa gruntu  Tk

 

Gmina Chocianów, Powiat Polkowicki, woj. dolnośląskie

 

nr 816 – 0,59 ha klasa gruntu  Bi

B: Powierzchnia obszaru opracowania dla przedmiotowej inwestycji

Wynosi :  29,3447ha

C: Bilans powierzchni nawierzchni utwardzonych  wynosi :  0,00m2

W tym dla poszczególnych działek :

Miasto Chocianów :

– działka nr 329/1 : 1,1907 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 329/2  : 1,3930 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 350 : 0,5963 ha klasa gruntu  Tk

obręb Chocianowice :

– działka nr 1809 : 2,52 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 1593 : 2,12 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 1620 : 2,29 ha klasa gruntu  Tk

obręb Trzebnice :

– działka nr 75 : 0,93 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 64 : 0,50 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 241 : 3,21ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 387 : 0,91 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 451 : 0,26 ha klasa gruntu  Tk

obręb Brunów :

– działka nr 533 : 0,44 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 41/1 : 4,29 ha klasa gruntu  Tk

obręb Szklary Dolne :

– działka nr 686 : 0,3181 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 643 : 5,2210 ha klasa gruntu  Tk

– działka nr 777 : 3,1556 ha klasa gruntu  Tk

 

D: Powierzchnie:

– powierzchnia zabudowy projektowanych wiat 6 sztuk wiat x 15,6m2 = 93,6m²

E: Maksymalna wysokość do kalenicy nie przekracza 10,0m i wynosi: 2,5m.

F: Zachowano wymóg dla powierzchni biologicznie czynnej min 30% powierzchni działki.