Adaptacje

 

ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO

Kupno projektu gotowego wiąże się z koniecznością adaptowania go do warunków lokalnych jest to element niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje się na mapie do celów projektowych, projekt zabudowy i zagospodarowania działki wraz z projektem przyłączy do budynku. Projekt typowy należy przystosować do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy oraz warunków lokalizacji konkretnej działki – oznacza to sprawdzenie czy spełnia on warunki jakie narzuca lokalizacja pod względem wymogów urbanistycznych, klimatu i nośności gruntu.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Dokonanie adaptacji projektu wymaga zatrudnienia uprawnionych projektantów, którym inwestor musi dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 2. wypis i wyrys z rejestru gruntów
 3. warunki lub potwierdzenie o dostępie działki do drogi publicznej
 4. mapa do celów projektowych w skali 1:500
 5. warunki przyłączenia do sieci energetycznej
 6. warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji
 7. warunki przyłączenia do sieci gazowej
 8. badanie geotechniczne gruntu

FAZY REALIZACJI PROJEKTU

 1. Określenie zgodności projektu z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 2. Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji
 3. Uzyskanie niezbędnych wymaganych przez odpowiednie urzędy opinii, uzgodnień, oświadczeń i decyzji
 4. Sprawdzenie i dostosowanie projektu do wymogów zawartych w warunkach technicznych wydanych przez dostawców mediów: wody, gazu, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków czy wody deszczowej
 5. Uzupełnienie dokumentacji o oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawem do działki na cele budowlane
 6. Sporządzenie projektu zabudowy i zagospodarowania terenu wraz wytyczeniem tras przyłączy do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (w zależności od zastanej infrastruktury technicznej oraz potrzeb inwestora). Adaptacja nie zawiera projektu sieci.
 7. Adaptacja elementów konstrukcyjnych budynku do strefy klimatycznej właściwej dla danej działki oraz do występujących na niej warunków geotechnicznych gruntu
 8. Adaptacja przyłączy wewnątrz budynku zgodnie z warunkami technicznymi
 9. Wprowadzenie zmian projektowych zależnie od potrzeb indywidualnych zmian czynionych przez inwestora
 10. Sporządzenie planu BIOZ
 11. Złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
 12. Przygotowanie oświadczenia o kompletności i zgodności projektu budowlanego z przepisami i normami
 13. Przygotowanie dokumentacji do uzgodnienia przyłączy sanitarnych
 14. Przygotowanie dokumentacji do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowych

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w ramach adaptacji, każdy z projektantów nanosi je na rysunki projektu gotowego odpowiadające jego branży oraz uwzględnia w opisie technicznym. Pod każdym rysunkiem i opisem powinien znaleźć się podpis wraz z pieczątką osoby adaptującej.

Warto wymienione dokumenty skompletować przed podjęciem decyzji o zakupie projektu gotowego i skonsultować z architektem. Pozwoli to na ograniczenie ilości zmian a co za tym idzie na zmniejszenie kosztów przystosowania projektu.

 

 

SŁOWNICZEK

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – to podstawowy dokument stanowiący materiał wyjściowy do projektowania. Dokumenty te występują zamiennie, w zależności od tego, czy dla danego terenu opracowano już plan miejscowy.
Zarówno plan miejscowy jak i decyzja o warunkach zabudowy określa główne parametry zabudowy jak np. funkcję zabudowy, dopuszczalną ilość kondygnacji nadziemnych i podziemnych, wysokość budynku lub jego elementów, procent zabudowy działki, obowiązującą lub nieprzekraczalną linię zabudowy, rodzaj materiałów elewacyjnych oraz niekiedy wiele innych parametrów.

Mapa do celów projektowych – sporządza ją uprawniony geodeta uzupełniając mapę zasadniczą o aktualne dane z ewidencji gruntów i budynków a także dane z pomiarów w terenie. Najczęściej jest to mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. Powinna obejmować całą działkę, na której zlokalizowano projektowany budynek oraz pas 30-metrowy wokół jej granicy. Mapa do celów projektowych traci ważność, gdy obiekty budowlane, poziom terenu w obszarze aktualizowanym uległy zmianie.

Warunki techniczne przyłączenia mediów – określają sposób przyłączenia do budynku wszelkich mediów jak woda, kanalizacja, energia elektryczna, a niekiedy także gaz czy telefon. Stanowią podstawę do projektów branżowych instalacji.
O warunki techniczne przyłączenia występujemy do lokalnych dostawców mediów (wodociągi, energetyka, gazownia itd.) podając, najczęściej w gotowym formularzu zapotrzebowanie budynku.

Badania gruntowe – wykonuje geolog poprzez odwierty na terenie naszej działki, najczęściej w trzech charakterystycznych miejscach określanych przez architekta, co umożliwia odtworzenie przekrojów geologicznych terenu.

inne czasami wymagane – w szczególnych przypadkach plan miejscowy lub warunki zabudowy mogą wymagać dodatkowych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, jak na przykład zgoda na wykonanie badań archeologicznych (w przypadku występowania stanowisk archeologicznych), raport o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia (w przypadku budowania na obszarze Natura 2000) oraz innych wynikających ze specyfiki lokalizacji lub planowanego budynku.