„ PROJEKT DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIELOWIEŚ ŚCINAWA WRAZ Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU W MIEJSCOWOŚCI WIELOWIEŚ, PARSZOWICE, SITNO „.

„ PROJEKT BUDOWLANY DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIELOWIEŚ ŚCINAWA  WRAZ Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU W MIEJSCOWOŚCI WIELOWIEŚ, PARSZOWICE, SITNO „.

 

A: Długości drogi rowerowej:

– na nasypie: 9350 mb

– na drodze 1222D: 205 mb

– na drodze 1237D (ul. Legnicka): 1543 mb

 

B:Bilans nawierzchni utwardzonych:

Droga rowerowa:

– pobocza: 11373 m2

– nawierzchnia DDR w śladzie toru kolejowego: 28582 m2

– nawierzchnia DDR: 4021 m2

– remont jezdni drogi powiatowej KR2: 9637 m2

– remont jezdni drogi powiatowej KR3: 2404 m2

– zjazdy bitumiczne: 354 m2

– zjazdy z kostki: 478 m2

– chodnik: 1151 m2

– skrzyżowania z drogami powiatowymi KR2: 538 m2

– skrzyżowania z drogami gminnymi KR1: 338 m2

Zadanie obejmuje :

1. Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej KOBYLIN-LEGNICA na odcinku WIELOWIEŚ-Ścinawa działki nr 6, 216/2, 661, 662, 732, 550, 551, 543 obręb nr 18 Wielowieś, działki nr 524, 512/1, 512/2 obręb nr 11 Parszowice, działki nr 1, 2, 15, 260, 34, 46, 56, obręb nr 15 Sitno, działki nr 176 obręb nr 13 Ręszów, działki nr 172 obręb nr 9 Krzyżowa.

 

2. Budowa drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej nr 1222D działka nr 170 obręb nr 9 Krzyżowa,  wraz z remontem  tej drogi, remontem istniejących rowów w pasie drogowym oraz remontem istniejącego odwodnienia.

 

3. Budowa drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej 1237D działki nr 19, 18 i część działki nr 174 obręb nr 4 Ścinawa ul. Legnicka wraz z remontem tej drogi, budową chodników i zjazdów oraz remontem istniejących rowów w pasie drogowym oraz remontem istniejącego odwodnienia . Budowa przepustu w drodze powiatowej.

 

4. Budowa miejsc wypoczynku dla  obsługi ruchu turystycznego w miejscowości Wielowieś działka nr 661 obręb 18 Wielowieś i miejscowości Parszowice działka nr 524, 512/1 obręb 11 Parszowice wraz z miejscami postojowymi i zjazdami .

 

5.Projektuje się remont istniejących mostów zlokalizowanych na trasie nieczynnej linii kolejowej KOBYLIN-LEGNICA na odcinku WIELOWIEŚ-Ścinawa :

– most nr 1 działka nr 1 obręb nr 15 Sitno,

– most nr 2 działki 34, 260, 15 obręb nr 15 Sitno,

– most nr 3 działki 34, 46 , 56 obręb nr 15 Sitno.

 

6. Budowę oświetlenia drogi rowerowej  w pasie drogi powiatowej 1237D,  ul. Legnicka działka nr 19 obręb nr 4 Ścinawa Miasto na odcinku od skrzyżowania z ul. Spacerową działka nr 20 w stronę  działki nr 3 oraz .

W ramach prac związanych z realizacją obiektu przewiduje się:

a)           oświetlenie drogi rowerowej na odcinku od nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica poprzez drogę lokalną w kierunku drogi P1237D poprzez projektowane rondo w ul. Legnickiej-Spacerowej do końca ul. Legnickiej (działka nr 19),

b)           oświetlenie ulicy Legnickiej wraz z przynależnym do niej chodnikiem na odcinku od ronda  w ul. Legnickiej-Spacerowej do końca ul. Legnickiej (działka nr 19),

c)           oświetlenie ul. Legnickiej na odcinku ok. 100m. przed rondem w ul. Legnickiej-Spacerowej,

d)           wykonanie przyłącza elektrycznego zgodnie z twp zasilającego rozdzielnicę oświetleniową zlokalizowaną na działce 19 w obrębie ronda w ul. Legnickiej-Spacerowa,

e)           demontaż istniejących opraw oświetlenia ul. Legnickiej zamontowanych na słupach napowietrznej linii nn (obwód XXXIV)

Miejsca spotkań:

WIELOWIEŚ:

A: Powierzchnia dla zakresu opracowania

działka nr 661 –  zakres opracowania obejmuje część działki nr 661 – 3505,5m2

B: Wielkość powierzchni  utwardzonych wynosi 1972,0m²

C: Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy

– powierzchnia zabudowy dla wiat : 125,0m²

– powierzchnia zabudowy dla WC : 6,3m²

D: zieleń rekreacyjna urządzona czynna wynosi: 1078,5 m²

E: Bilans powierzchni nawierzchni utwardzonych  wynosi :

Ciągi pieszo-jezdne N1 z kostki BEHATON : 350,0m²

Chodniki jako ciągi piesze N2 z kostki BEHATON 780m²

Nawierzchnie miejsc parkingowych i rekreacyjnych N3 z ECO KRATY : 630m²

Nawierzchnia biologicznie czynna z ECO KRATY  : 260m²

Powierzchnia wjazdu na działkę : 40,0m²

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:

Ilość miejsc postojowych :

miejsca postojowe naziemne – 29mp (w tym 1 dla niepełnoprawnych ).

CHARAKTERYSTYKA WIAT

Ilość kondygnacji podziemnych                                   0

Ilość kondygnacji nadziemnych dla wiat wolnostojących         1

Ilość kondygnacji nadziemnych dla WC                                    1

 

PARSZOWICE

A: Powierzchnia dla zakresu opracowania

działka nr 524  –  zakres opracowania obejmuje część działki  – 3132,5m2

B: Wielkość powierzchni  utwardzonych wynosi 1540,0m²

C: Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy

– powierzchnia zabudowy dla wiat : 125,0m²

– powierzchnia zabudowy dla WC : 6,3m²

D: zieleń rekreacyjna urządzona czynna wynosi: 1592,5 m²

E: Bilans powierzchni nawierzchni utwardzonych  wynosi :

Ciągi pieszo-jezdne N1 z kostki BEHATON : 190,0m²

Chodniki jako ciągi piesze N2 z kostki BEHATON : 800m²

Nawierzchnie miejsc parkingowych i rekreacyjnych N3 z ECO KRATY : 480m²

Powierzchnia wjazdu na działkę : 70,0m²

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:

Ilość miejsc postojowych :

miejsca postojowe naziemne – 19mp (w tym 1 dla niepełnoprawnych ).

CHARAKTERYSTYKA WIAT

Ilość kondygnacji podziemnych                                   0

Ilość kondygnacji nadziemnych dla wiat wolnostojących         1

Ilość kondygnacji nadziemnych dla WC                                    1

C: Powierzchnie działek dla zakresu opracowania :

Nr działki :           zakres objęty opracowaniem :

działka nr 19 obręb 4 Ścinawa        12 738,0 m2

działka nr 18 obręb 4 Ścinawa        13 757,0 m2

działka nr 170 obręb 9 Krzyżowa    2700,0m2

działka nr 172 obręb 9 Krzyżowa    11 017,0m2

działka nr 176 obręb 13 Ręszów     14 200,0m2

działka nr 1 obręb 15 Sitno             15,0m2

działka nr 2 obręb 15 Sitno             50,0m2

działka nr 15 obręb 15 Sitno           3 800,0m2

działka nr 34 obręb 15 Sitno           6 600,0m2

działka nr 56 obręb 15 Sitno           12 200,0m2

działka nr 524 obręb 11 Parszowice              46 000,0m2

działka nr 6 obręb 18 Wielowieś    31 700,0m2

działka nr 216/2 obręb 18 Wielowieś           225,0m2

działka nr 661 obręb 18 Wielowieś 18 600,0m2

działka nr 662 obręb 18 Wielowieś 190,0m2

działka nr 732 obręb 18 Wielowieś 9 400,0m2

RAZEM: 184 142,0m2

 

 

Skrzyżowania drogi dla rowerów z drogami powiatowymi

 

Lp.         Km         Nr drogi Nry działek drogi powiatowej              Obręb

1.           0+786,26             1244D    662        Wielowieś

2.           1+322,03             1237D    216/2     Wielowieś

3.           4+188,31             1223D    535/1; 505           Parszowice

4.           4+929,11             1237D    530; 522 Parszowice

5            7+920,87             1237D    177; 178 Ręszów

 

 

Skrzyżowania drogi dla rowerów z drogami gminnymi

 

Lp.         Km         Nry działek drogi gminnej Obręb

1.           4+661,17             512/1     Parszowice

2.           5+214,31             565/2     Parszowice

3.           4+302,88             71, 72    Sitno

4.           7+670,75             56          Sitno

5            7+038,02             28, 41    Sitno

6            9+350,82             165        Ręszów