„REWITALIZACJA ŚCINAWY POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ” ŚCINAWA

PROJEKT REWITAKIZACJI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG, BUDOWĄ MIEJSC PARKINGOWYCH I CIĄGÓW PIESZYCH I ROWEROWYCH, REMONTEM ISTNIEJĄCEGO MOSTKU M1, ODTWORZENIEM MOSTKU M2, BUDOWĄ NOWEGO MOSTKU M3, MAŁĄ ARCHITEKTURĄ, PRZYŁĄCZEM WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ DO PROJEKTOWANEJ FONTANNY, OŚWIETLENIEM TERENU, WLZ, SZAFKAMI OŚWIETLENIA ULICZNEGO SOU W RAMACH PROJEKTU: „REWITALIZACJA ŚCINAWY POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ”.

Celem opracowania jest rewitalizacja społeczna, gospodarcza i fizyczna jako element szerokiej koncepcji rewitalizacji terenu objętego opracowaniem rewaloryzacji układu zieleni miasta poprzez adaptacje obszarów niezagospodarowanych rekreacyjnie z małą ilością roślin, rekonstrukcje zabytkowych szpalerów drzew zielni przyulicznej, wykonanie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg. Podjęte działania mają na celu polepszenie warunków środowiskowych, warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie powierzchni zieleni przyczyniającej się do poprawy jakości powietrza, chroniącej przed zanieczyszczeniami i hałasem. Bardzo istotna jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, aspekty estetyczne oraz równie ważne aspekty społeczne – udostępnienie mieszkańcom miasta przestrzeni do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów i przekazanie wiedzy historycznej o mieście.

 

W projekcie zagospodarowania terenu naniesiono projektowany przebieg ciągów pieszych, ciągów pieszo-jezdnych, układu komunikacyjnego, naniesiono projektowany przebieg przyłączy do fontanny , sieci wraz zagospodarowania terenu wraz z przebudową dróg, budową miejsc parkingowych i ciągów pieszych i rowerowych, remontem istniejącego mostku M1, odtworzeniem mostku M2, budową nowego mostku M3, małą architekturą, przyłączem wody, kanalizacji sanitarnej do projektowanej fontanny, oświetleniem terenu, WLZ, szafkami oświetlenia ulicznego SOU oraz projektowane nasadzenia drzew, krzewów oraz bylin wraz z wycinkami .

 

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest obszar obejmujący najstarszą część urządzonej zieleni miejskiej – XIX wieczną Promenadę wzdłuż murów miejskich wraz z historycznym XIX-wiecznym Parkiem Miejskim obejmującym obecnie również teren wokół dawnego Ewangelickiego Seminarium oraz układy zieleni przyulicznej powstały w XIX i na początku XX w. Zamówienie obejmuje adaptacje terenów – działka nr 130 po dawnym Cmentarzu Ewangelickim przy ul. T. Kościuszki, adaptacje i renowację terenu zieleni wokół basenu miejskiego oraz skwery w pasach zielni przyulicznej przy ul. Grunwaldzkiej, ul. A. Mickiewicza, ul. Szeroka, ul. T. Kościuszki, ul. Władysława Jagiełły, ul. Królowej Jadwigi, ul. Zjednoczenia, ul. Lipowa, ul. Jana Pawła.

Projektowane i rewitalizowane sieci oświetlenia prowadzone są po istniejącej trasie prowadzone brzegiem zgodnie ze stanem zastanym. Oświetlenie dotyczy głównych ciągów komunikacyjnych. Lampa parkowa wraz z słupem z aluminiom anodowanego w kolorze grafitowym lub stali nierdzewnej.  Mała architektura, place zabaw o konstrukcji ze stali nierdzewnej malowanej na kolor grafitowy lub aluminium anodowanego w kolorze grafitowym, mała architektura z elementami drewna klejonego , olejowanego Palisander.

 

W Parku Miejskim przewidywana jest ścieżka dydaktyczna mająca na celu zapoznanie użytkowników z historią obiektu , mapy archiwalne założeń i mapy z lokalizacją najcenniejszych gatunkowo drzew i oznakowanie tabliczkami z informacją botaniczną poszczególnych drzew. Edukacji przyrodniczej ma również służyć projektowany sad i ogród ziołowo – warzywny przy dzisiejszym Centrum Turystyki i Kultury.

 

Projekt realizowany jest na obszarach wymagającym rewitalizacji i renowacji istniejącej zieleni. Zakłada się zachowanie istniejących cennych drzew o znacznych rozmiarach, odtworzenie historycznej kompozycji roślinnej i jej wzbogacenie gatunkowe i ilościowe. Projektuje się różne rodzaje zieleni- nasadzenie dużej ilości krzewów, których obecnie brakuje na obszarze projektu, runa parkowego i bylin w celu wzbogacenia ekosystemu, (różnorodność biologiczna). Gatunkowy dobór związany jest z historycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami terenu. Projekt nasadzeń zieleni został poprzedzony szczegółową inwentaryzacja dendrologiczną. Dokument jest podstawą do wytypowania drzew najstarszych, najcenniejszych oraz tych w złym stanie sanitarnym, wymagających usunięcia lub prac pielęgnacyjnych.

 

W wyniku projektowanych nowych nasadzeń nastąpi w środowisku kompensacja wycinki drzew w złym stanie sanitarnym oraz drzew przeznaczonych do wycinki z powodu kolizji z inwestycją.

Zagospodarowanie i rewaloryzacja szaty roślinnej miasta Ścinawy stanowić będzie naturalną barierę przed hałasem, stanowiąc substytut ekranów akustycznych.

Obszar inwestycji jest zlokalizowany nad rzeka Zimnicą. W okolicy rzeki przewiduje się nasadzenie bylin  i krzewów zadarniających w celu zabezpieczenia skarp przed erozją.

1.1.1.1        Zakres opracowania obejmuje:

 

Elementy zagospodarowania terenu projektowane:

– budowę przyłącza elektroenergetycznego dla oświetlenia terenu w sektorach I, III, III, IV, VI

– budowę przyłącza wody oraz kanalizacji dla projektowanej fontanny w sektorze I

– budowę fontanny jako płyty wodnej zewnętrzną w sektorze nr I

– budowę amfiteatru w sektorze nr I

– budowę boiska trawiastego w sektorze nr  IV

– budowę altany wolnostojącej w sektorze nr I

– budowę deszczochronu wolnostojącego w sektorze nr IV i I

– budowę siłowni zewnętrznej w sektorze nr IV

– lokalizacje małej architektury – pergole i trejaże w sektorze nr I i II

– lokalizację małej architektury – ławki, stojaki na rowery, stoły, kosze na śmieci, słupki  w sektorach nr I, II, III, IV, V, VI, VII, XI

– budowę placów zabaw dla dzieci w sektorach I, II, IV, VI

– budowa nowych ciągów pieszych w sektorach I, III, III, IV, VI, VII, XI

– budowa drogi rowerowej  w sektorach I, III, III, IV, VII, IX

– budowa nowych utwardzonych placyków w sektorze nr I, II, III, XI

– budowa parkingu naziemnego w sektorze nr IV

– budowa miejsc parkingowych w sektorze nr II, X, IV

– lokalizacja tablicy informacyjnej o historii cmentarza w projektowanej nawiedzani utwardzonej – w miejscu dawnej bramy cmentarnej w sektorze II

 

Elementy zagospodarowania terenu remontowane:

– remont dwóch istniejących kładek dla pieszych w sektorze I

– remont istniejących ciągów pieszych w sektorach I, III, III, IV, VI, VII, XI

– remont istniejącej fontanny w sektorze XI

– remont istniejących murów cmentarnych na długości 200m z lokalizacją tablicy informacyjnej w miejscu dawnych nagrobków na murze w sektorze I

– remont istniejącej fontanny w sektorze XI

 

Elementy zagospodarowania terenu do odtworzenia w zakresie zieleni:

Obszar realizacji zadania obejmuje  – ok 15,80 ha terenu zlokalizowanego w mieście Ścinawa. Obszar podzielono na sektory :

 

 1. SEKTOR I. – Promenada i Park Miejski -cz.1

– Park Miejski -cz.2

 1. SEKTOR II. – dawny Cmentarz Ewangelicki
 2. SEKTOR III. – Skwer pomiędzy ul. Grunwaldzką i S. Batorego
 3. SEKTOR IV. -Teren zieleńca ul. W. Jagiełły – T. Kościuszki
 4. SEKTOR V. – Skwer przy pl. Zjednoczenia –
 5. SEKTOR VI. – Zieleniec przed basenem ul. W. Jagiełły/Królowej Jadwigi
 6. SEKTOR VII. – Zieleń przyuliczna – ul. A. Mickiewicza
 7. SEKTOR VIII. – ul. Wołowska i ul. Klasztorna z drogą do portu
 8. SEKTOR IX. – Zieleń przyuliczna – T. Kościuszki
 9. SEKTOR X. – Zieleń przyuliczna – ul. Władysława Jagiełły
 10. SEKTOR XI. – Zieleń przyuliczna – przy Królowej Jadwigi –
 11. SEKTOR XII. – Zieleń przyuliczna – Zjednoczenia
 12. SEKTOR XIII. – Zieleń przyuliczna – Lipowa
 13. SEKTOR XIV. – Zieleń przyuliczna – Jana Pawła II