BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W TRZEBNICACH

inwestor:

Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów,

Adres inwestycji: działki nr 816, 819, Obręb Trzebnice, jednostka ewidencyjna 021601_5.0011, gmina Chocianów

BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA

A: Powierzchnia działki

nr 816 – 0,59 ha klasa gruntu  Bi

B: Powierzchnia obszaru opracowania dla przedmiotowej inwestycji

Pow. Działki nr 816 wynosi 0,59ha (5900 m2)

C: Wielkość powierzchni zabudowy wraz z powierzchniami utwardzonymi wynosi 2131,1 m²

D: Powierzchnie:

– powierzchnia zabudowy projektowanego budynku : 207,1m²

E: Maksymalna wysokość do kalenicy dla dachu dwuspadowego nie przekracza 10,0m i wynosi: 7,70m.

F: Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 37° .

G: Bilans powierzchni nawierzchni utwardzonych  wynosi :  1924,0 m² w tym

Droga wewnętrzna i zjazdy z kostki betonowej szarej : 638,0 m²

Ciągi piesze, box śmietnikowy z kostki betonowej : 312,0 m²

Miejsca postojowe : 149,0m²

Droga pożarowa: 465,0m²

Powierzchnia nawierzchni placu sportowego: 360,0m²

H: Zachowano wskaźnik intensywności zabudowy – 1,4

I: Zachowano wymóg dla powierzchni biologicznie czynnej min 30% powierzchni działki – 3768,9m2.

J: Wysokość budynku nie przekracza 15,0m