Budowa drogi rowerowej na odcinku Wielowieś-Ścinawa 14 km trasa nieczynnej linii kolejowej PKP –

„ PROJEKT DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU WIELOWIEŚ ŚCINAWA  WRAZ Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE OBSŁUGI RUCHU W MIEJSCOWOŚCI WIELOWIEŚ, PARSZOWICE, SITNO „.

 1. Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej KOBYLIN-LEGNICA na odcinku WIELOWIEŚ-Ścinawa działki nr 6, 216/2, 661, 662, 732, 550, 551, 543 obręb nr 18 Wielowieś, działki nr 524, 512/1, 512/2 obręb nr 11 Parszowice, działki nr 1, 2, 15, 260, 34, 46, 56, obręb nr 15 Sitno, działki nr 176 obręb nr 13 Ręszów, działki nr 172 obręb nr 9 Krzyżowa.
 2. Budowa drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej nr 1222D działka nr 170 obręb nr 9 Krzyżowa, wraz z remontem tej drogi, remontem istniejących rowów w pasie drogowym oraz remontem istniejącego odwodnienia.
 3. Budowa drogi dla rowerów w pasie drogi powiatowej 1237D działki nr 19, 18 i część działki nr 174 obręb nr 4 Ścinawa ul. Legnicka wraz z remontem tej drogi, budową chodników i zjazdów oraz remontem istniejących rowów w pasie drogowym oraz remontem istniejącego odwodnienia . Budowa przepustu w drodze powiatowej.
 4. Budowa miejsc wypoczynku dla obsługi ruchu turystycznego w miejscowości Wielowieś działka nr 661 obręb 18 Wielowieś i miejscowości Parszowice działka nr 524, 512/1 obręb 11 Parszowice wraz z miejscami postojowymi i zjazdami .
 5. Projektuje się remont istniejących mostów zlokalizowanych na trasie nieczynnej linii kolejowej KOBYLIN-LEGNICA na odcinku WIELOWIEŚ-Ścinawa :

– most nr 1 działka nr 1 obręb nr 15 Sitno,

– most nr 2 działki 34, 260, 15 obręb nr 15 Sitno,

– most nr 3 działki 34, 46 , 56 obręb nr 15 Sitno.

 1. Budowę oświetlenia drogi rowerowej w pasie drogi powiatowej 1237D, ul. Legnicka działka nr 19 obręb nr 4 Ścinawa Miasto na odcinku od skrzyżowania z ul. Spacerową działka nr 20 w stronę  działki nr 3 oraz .
 2. oświetlenie drogi rowerowej na odcinku od nieczynnej linii kolejowej Kobylin-Legnica poprzez drogę lokalną w kierunku drogi P1237D poprzez projektowane rondo w ul. Legnickiej-Spacerowej do końca ul. Legnickiej (działka nr 19),
 3. oświetlenie ulicy Legnickiej wraz z przynależnym do niej chodnikiem na odcinku od ronda w ul. Legnickiej-Spacerowej do końca ul. Legnickiej (działka nr 19),
 4. oświetlenie ul. Legnickiej na odcinku ok. 100m. przed rondem w ul. Legnickiej-Spacerowej,
 5. wykonanie przyłącza elektrycznego zgodnie z twp zasilającego rozdzielnicę oświetleniową zlokalizowaną na działce 19 w obrębie ronda w ul. Legnickiej-Spacerowa,
 6. demontaż istniejących opraw oświetlenia ul. Legnickiej zamontowanych na słupach napowietrznej linii nn (obwód XXXIV)