Park@Ride w Ścinawie

Tematem opracowania jest projekt budowy PARK&RIDE w mieście Ścinawa.

Przewidziano zagospodarowanie terenu działki 507 oraz modernizację istniejącej drogi gminnej ul. Rybna działka nr 506.

Tematem opracowania jest projekt wdrażania strategii niskoemisyjnej dla miasta Ścinawa poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta. Celem zadania jest również ograniczenie niskiej w mieście Ścinawa poprzez zmotoryzowanie turystów przybywających do miasta oraz samych mieszkańców i umożliwienie im korzystanie z transportu rowerowego.

Zakres opracowania obejmuje:

 1. Budowę parkingu w kształcie kadłubu okrętu dla 122 samochodów
 2. Lokalizacja wiaty WT12 stacji rowerów miejskich dla 28 sztuk rowerów z systemem opłat np. NET BIKE, system blokady bluetooth.
 3. Budowę odwodnienia terenu wraz z drenażem odprowadzonego do istniejącej studzienki zlokalizowanej w drodze krajowej ( przyłącze kanalizacji deszczowej w drodze krajowej wg osobnego wnioski ).
 4. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej dla toalety miejskiej do bezodpływowego zbiornika na ścieki 9m3.
 5. Budowę przyłącza wodociągowego dla toalety miejskiej.
 6. Budowę oświetlenia drogowego dla projektowanego terenu i obsługi komunikacyjnej, oraz zasilanie toalety miejskiej.
 7. Budowę pełnej obsługi komunikacyjnej jako dróg wewnętrznych parkingu ( przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą krajową nr 36 z droga gminna ul. Rybna jest objęta osobnym wnioskiem )
 8. Wycinkę zieleni ( usuwanie zarośli, drzew, krzewów) wraz z nasadzeniami.
 9. Rozbiórkę niekontrolowanych nasypów ziemnych wraz z gruzem i rozbiórką istniejących murów i elementów będących pozostałościami po dawnej zabudowie ) oraz niwelacje terenu.
 10. Usunięcie nawierzchni z kostki granitowej istniejącej ul. Wołoskiej, oraz pozostałej nawierzchni wraz z wykorygowaniem pod nową nawierzchnię
 11. Lokalizację paneli informacyjnych dla wydruku ulotek informacyjnych
 12. Budowę wiaty WT1
 13. Przeniesienie czołgu z centrum Rynku Ścinawy zgodnie z lokalizacją w projekcie

BILANS POWIERZCHNI:

A: Powierzchnia działki

nr 507 –  0,5371 ha

nr 506 –  0,2601 ha

nr 466/3- 0,0416 ha

 

B: Powierzchnie:

Powierzchnia zabudowy budynku talenty publicznej  : 52,2m²

 

C: zieleń rekreacyjna urządzona jako powierzchnia biologicznie czynna wynosi: 1486,0 m²

 

D: Maksymalna wysokość elementu betonowego  od poziomu terenu 4,82m wraz z balustradą 5,93m

 

E: Bilans powierzchni nawierzchni utwardzonych  wynosi :  8452,0 m² w tym

– powierzchnia betonowa kadłuba 100 m2

– jezdnia bitumiczna KR3 – 1371 m2

– chodnik – 1687 m2

– miejsca postojowe i zjazd indywidualny – 1530 m2

– droga manewrowa na parkingu – 1694 m2

– droga dla rowerów – 542 m2

– krawężnik wystający – 575 m

– krawężnik wtopiony – 316 m

– rolka z jednego rzędu kostki – 32 m

– obrzeże betonowe – 575 m

– palisada betonowa – 30 m

 

K: BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:

miejsca postojowe naziemne – 122mp (w tym 4 dla niepełnoprawnych ).

 

L: CHARAKTERYSTYKA TOALETY PUBLICZNEJ

Ilość kondygnacji podziemnych                0

Ilość kondygnacji nadziemnych                1

Obiekt niski, nie przekracza 10m wysokości.